PRIVACYBELEID

PRIVACY POLICY

Volleybalvereniging OVOCO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Volleybalvereniging OVOCO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich

mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze rechten respecteren.

 

Als Volleybalvereniging OVOCO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit

document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Volleybalvereniging OVOCO verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Administratieve doeleinden;

- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging OVOCO de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 

- Naam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer, evt. ook van ouders

- E-mailadres, evt. ook van ouders

- Woonadres

- Geboortedatum

- Rekeningnummer (bij toestemming voor automatische incasso)

- Geslacht

- Geboortedatum

 

Uw persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging OVOCO opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap van de vereniging en daarna in de financiële

administratie op basis van wettelijke eisen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Van leden die competitie spelen verstrekken wij een deel van de gegevens (NAW, geboortedatum)

aan de Nevobo.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Volleybalvereniging OVOCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

 

- Alle personen die namens Volleybalvereniging OVOCO van uw gegevens kennis kunnen

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte

gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact

met ons op!

 

Volleybalvereniging OVOCO

Penningmeester@OVOCO.nl